Jätehuollon valvonta

Jätelain ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen valvonta on yksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä.

Ympäristönsuojelun viranhaltijat valvovat laitosten ja kiineistöjen jätehuoltoa sekä ympäristön roskaantumista oman kuntansa alueella. Valvontaa tehdään mm. yritystarkastuksin, kyselyin ja asukkaiden ilmoitusten perusteella. Yrityskäynneillä tarkastetaan jätehuollon lainmukaisuus ja annetaan neuvontaa jätehuollon järjestämiseksi sekä jätteiden vähentämiseksi ja hyötykäytön edistämiseksi.

Jätelaki kieltää ympäristön roskaamisen! Roskaajan on siivottava roskaamansa alue. Aina ei kuitenkaan roskaajaa saada selville, tällöin myös roskaantuneen alueen haltija joutuu huolehtimaan siivouksesta.

Tavoitteena jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen

Jätelainsäädännön keskeinen tavoite on ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä ja vähentää jätehuollosta aiheutuvia haittoja. Tällä tavoin edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja torjutaan ympäristöongelmia. Jätteestä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvat vaarat ja haitat on ehkäistävä sekä aiheutuneet haitat korjattava.