Jätteen keräily ja kuljetus

Kaikilla asumiseen käytettävillä kiinteistöillä, vapaa-ajankiinteistöt mukaan lukien, on oltava jätekuljetussopimus polttokelpoisen jätteen kuljettamisesta jätehuoltorekisteriin hyväksytyn jätteenkuljettajan kanssa.

Polttokelposen jätteen keräyssäiliö on tyhjennettävä vähintään kahden viikon välein. Jos biojäte kerätään erikseen ja kompostoidaan tai  jos asukkaita on enintään kaksi ja jätettä tulee vähän, voi tyhjennysväli olla pitempi: taajamassa enintään neljä viikkoa ja haja-asutusalueella enintään kahdenksan viikkoa. Tyhjennysvälistä voi sopia suoraan jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön haltija hankkii tarvittavat jäteastiat ja huolehtii niiden merkitsemisestä. Lähekkäin tai saman tien varrella sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian tai keräyspaikan (etäisyys taajamassa alle 1km ja haja-asutusalueella alle 5 km) käytöstä. Jätteiden yhteiskeräyksestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle.

Lajittelu ja jäteastiat

Kierrätyskelpoiset ja vaaralliset jätteet on aina lajiteltava erilleen polttokelpoisesta jätteestä ja toimitettava niille tarkoitettuun keräykseen. Pientaloasukkaat toimittavat kierrätyskelpoisen lasin, metallin, paperin ja kartongin yleiseen kierrätyspisteeseen. Kun taloyhtiössä asuntoja on 4 tai enemmän, on kiinteistöllä oltava erilliset keräyssäiliöt kierrätysmetallille, -lasille ja -paperille. Suurilla yli 20 asunnon kiinteistöillä on näiden lisäksi oltava säiliö keräyskartongille sekä biojätteelle. Haja-asutusalueella taloyhtiöt voivat kuitenkin käyttää alueellista paperinkeräystä.

Kannellisen/suljettavan jäteastian on malliltaan sovelluttava jätteenkuljettajan keräysjärjestelmään. Jäteastia merkitään kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä tarralla, josta käy ilmi astiaan kerättävä jätelaji. Myös astian tai tarran tunnusväri kertoo jätelajin (polttokelpoinen jäte= oranssi, lasi/metalli/kartonki= sininen, biojäte= ruskea, paperi= vihreä).

Suurikokoiset jätteet kuten huonekalut sekä laadultaan tai määrältään poikkeukselliset jäte-erät esim. remontoinnin jätteet tulee toimittaa suoraan Topinojan jätekeskukseen tai muuhun niille tarkoitettuun vastaanottopaikkaan.