Vesihuollon toiminta-alueet

Liedon kunnanvaltuuston on hyväksynyt vesihuollon kehittämissuunnitelman 20.12.2012. Kehittämissuunnitelmassa  toiminta-alueet tarkistettu. Vesihuollon kehittämissuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se kuvaa vesihuollon nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita, sekä ennustaa kehitystä vuoden 2030 loppuun. Suunnitelma antaa kattavan kuvan sekä talousveden saannista että viemäröintimahdollisuuksista koko kunnan alueella.

Haja-asutusalueiden kiinteistöt on vuoden 2013 loppuun mennessä saatettava asetuksen vaatimaan tasoon. Kiinteistön omistajilla on mahdollisuus vesihuollon kehittämissuunnitelman perusteella tutkia mm. sitä, että onko heidän kiinteistönsä viemärijärjestelmä mahdollista liittää keskitettyyn viemärijärjestelmään. Niitä kiinteistöjä, jotka ovat tässä kehittämissuunnitelmassa esitetty liitettäväksi yhteisviemäröinnin piiriin vuonna 2017 mennessä, ei tarvitse toteuttaa omaa erillistä jätevesien kehittämisjärjestelmää.

Kehittämissuunnitelmassa on esitetty kehittämistarvealueita. Kunnalla ei ole velvoitetta rakentaa vesihuoltoverkostoja kehittämistarvealueille, mutta kunta antaa tarvittaessa asiantuntija-apua asukkaille. Yhteisen vesihuollon järjestäminen vaatii asukkaiden aktiivisuutta. Kunnan alueelle ei ole perustettu juridisia vesiosuuskuntia, mutta muutamia vesiosuuskuntia on kuntalaisten toimesta rakennettu paineviemäriverkostoperiaatteella. Vesiosuuskuntien runkoputkiin tekninen lautakunta on myöntänyt avustusta ja runkoputket on valmistumisen jälkeen luovutettu Liedon vedelle.

pdf vesihuollonkehittämissuunnitelma

pdf vesihuollon toiminta-aluekartta

pdf Vesihuollontoimenpiteet