Katselmukset

Rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyviä katselmuksia ja tarkastuksia

Aloituskokous

Rakennushankkeen alkuvaiheessa tulee pitää aloituskokous . Kokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä. Kokouksessa ovat läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvontaviranomainen.

Kokouksesta tehdään aina pöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennustarkastaja ja sihteerinä rakentajan edustaja.

Rakennustyön aloituskokouksen tarkoituksena on selvittää, millaiset edellytykset rakennushankkeeseen ryhtyvällä on valitsemansa henkilöstön avulla selviytyä hankkeesta niin, että säännösten ja määräysten edellyttämä vaatimustaso ja hyvä rakennustapa voivat toteutua.

Aloituskokouksessa selvitetään vastuunjako rakennustyön osalta ja sovitaan töiden tarkistamisesta sekä rakennustyön tarkastusasiakirjan täyttämisestä.

Katselmukset

Rakennusluvassa määrätään hankkeelle tarvittavat katselmukset ja tarkastukset. Kunnan rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset on tilattava vähintään 3 arkipäivää ennen aiottua katselmuspäivää (puh. 050-4616482 tai 050-4355158).

Rakennustyön aikana suoritettavat viranomaiskatselmukset:
(katselmus / viranomainen / tilausyhteystiedot)

  • Paikan ja korkeusaseman merkitseminen / mittaustoimi 050 4071495
  • Sijaintikatselmus / mittaustoimi / ei tilata
  • Pohjakatselmus / rak.tark.
  • Rakennekatselmukset / rak.tark.
  • Lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaiht.kats. / rak.tark.
  • Hormikatselmukset / Turun palolaitos, tarkastaja /
  • Paloasiat ja öljylämmitys / Turun palolaitos, tarkastaja /
  • Erikseen määrättävät katselmukset / rakennusvalvonta
  • Osittainen loppukatselmus / rak.tark.
  • Loppukatselmus / rak.tark.

Muilta osin työtä valvoo vastaava työnjohtaja.
Rakennustyön raudoitustarkastukset eivät ole pakollisia. Ne kuuluvat vastaavalle työnjohtajalle, mutta ne suoritetaan pyynnöstä ilman eri korvausta rakennuslupaan sisältyvänä asiakaspalveluna.

Loppukatselmus ja osittainen loppukatselmus= Käyttöönottokatselmus

Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu.

Kaikista katselmuksissa ja tarkastuksissa sekä niissä sovituista asioista on pidettävä tarkastusasiakirjaa. Se palautetaan täytettynä rakennusvalvontaan viimeistään käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Ohjeet on laadittava käyttö- ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjeet on oltava käytössä loppukatselmuksessa. Käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään samassa tuotekansiossa urakoitsija/tekijä luettelon ja valvontakirjan kanssa. Ne luovutetaan talon myynnin yhteydessä uudelle omistajalle, kuten myös rakennusluvat.