Kuoviluoto

Kuoviluodon luonnonsuojelualue on lähes neljän hehtaarin suuruinen luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu alue Littoistenjärven rannassa. Alueeseen kuuluu Littoistenjärveen työntyvä kallioinen Kuoviluodon moreeniniemi lähialueineen sekä pieni niemestä lounaaseen sijaitseva Kallioniemi.

Alueella on maisemallisen arvon lisäksi arvokasta vanhaa metsää. Kuoviluodon vanhimmat männyt ovat liki 200-vuotiaita ja vanhimpien kuustenkin ikä on yli 150 vuotta. Alueen puustossa on lisäksi tammia, haapoja, pihlajia ja tervaleppiä. Kuoviluodon tyvellä ja siitä pohjoiseen sijaitsevalla kapealla rantavyöhykkeellä on lehtoa, lehtomaista kangasta ja kalliota. Tämän alueen vanhimmat puut ovat noin 180-vuotiaita mäntyjä ja kuusia.  Kuoviluodon tyvellä kasvaa upeita yli 100-vuotiaita tervaleppiä. Kuoviluodon tyven tervalepiköt ja niemenkärjen kuusikko ovat hyviä lepakoiden ruokailupaikkoja. Alueella on havaittu pohjanlepakko, korvayökkö, vesisiippa ja viiksi- tai isoviiksisiippa.

Kalliosaaresta on muodostunut merkittävä lokkilintujen pesimäpaikka. Saarella pesii kala- ja lapintiiroja ja vuodesta 2012 lähtien on saaressa ollut noin sadan parin naurulokkiyhdyskunta. Lokkien lisäksi saaressa pesii tukkasotkia ja sinisorsia sekä meriharakkapari.

Alue on merkittävä virkistysalue lietolaisille ja alueen luonnon säilyttämiseksi tuleekin noudattaa rauhoitusmääräyksiä. Alueella on kielletty mm. lintujen häiritseminen ja pesien vahingoittaminen, kasvien ottaminen ja vahingoittaminen, tulenteko, telttailu, koirien irtipitäminen, maihinnousu Kalliosaarelle 15.4. – 31.7. sekä kaikenlainen toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti alueen kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.