Avustukset urheiluseuroille

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on varattu lietolaisille urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen.

1. Perusavustukset

Perusavustusta myönnetään periaatteessa kaikille sitä hakeneille edellytykset täyttäville rekisteröidyille urheiluseuroille. Perusavustuksen jakamisen ehtona ovat:

 • toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta jaetaan
 • yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista).
 • lisäliite: Erillinen selvitys edellisen vuoden mahdollisesti myönnetyn avustuksen käytöstä.

Perusavustuksen jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään, toimintapaikkojen lukumäärään ja alueelliseen jakaumaan.

Toiminnan määrää ja laatua voidaan arvioida mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien perusteella. Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot.

Liedon liikuntatoimessa keskitytään lakisääteiseen toimintaan.
Liikuntalaki:
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Avustusten jakoperusteen painopiste on vuonna 2016:
 

 • kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviin konkreettisiin toimenpiteisiin
 • terveysliikuntaan
 • kansalaistoimintaan
 • liikunnan yhteiskunnalliseen merkitykseen
 • kuntalaisia laajasti tavoitettaviin tapahtumiin, toimintoihin ja tilaisuuksiin.
  (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 17§ / 22.3.2016)

Perusavustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella.

2. Kohdeavustus nuorten harrasteliikuntaan

Kohdeavustusta jaetaan lietolaiselle urheiluseuralle, joka järjestää nuorille ei-kilpailullista harrasteliikuntaa Liedossa. Jaettavana on 3000 € vuonna 2016.

Toiminta tulee järjestää 1.7.2016 - 31.12.2016 välisenä aikana.

Kohdeavustus maksetaan kuitteja vastaan. Kuitit tulee toimittaa Liedon liikuntatoimistoon 1.12.2016 mennessä.

Toiminnasta tulee laatia toimintasuunnitelma, kustannusarvio sekä valita seurasta vastuuhenkilö, joka vastaa tästä nuorten harrastusliikuntatoiminnasta.