Onnellista kuntalaista tavoittelemassa

23.9.2015 klo 9.12 

Mikä minut tekee onnelliseksi?

Onnea on, että jokapäiväinen leipä on turvattu.
Onnea on, että saa olla terve ja että sairastuessaan saa hoidon.
Onnea on olla arvostettu ja tarpeellinen omassa lähiyhteisössä, olla pidetty, rakastettu ja hoivattu.

Liedon sosiaali- ja terveyslautakunta taas on asettanut sosiaali- ja terveyspalveluille tavoitteeksi:

  • Lietolainen lapsiperhe voi hyvin ja hymyilee
  • Liedosta löytyy työtä ja tekemistä
  • Liedossa eletään aktiivista vanhuutta

Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee:

  • Hyvinvointiin ja terveyteen panostaa kunnan muiden hallinnonalojen ja kansalaistoiminnan kanssa yhdessä
  • Säilyttää asiakas-/kuntalaistyytyväisyys sujuvilla palveluilla
  • Parantaa tuottavuutta ja vaikuttavuutta lisäämällä omaa osaamista kuntalaisten hyväksi.

Edellä mainitut vaativat uudenlaista ajattelua kunnan palveluissa; hyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaaminen on kaikkien asia eikä vain sosiaali- ja terveyspalvelujen.

Ennalta ehkäisevistä ja kotona selviytymistä tukevista palveluista on saatu varsin myönteisiä tuloksia Liedossa. Jo aikaisemmin on todettu lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tuottaneen merkittävää tulosta lastensuojelun sijaishuollon kustannusten vähentymisenä. Sama suuntaus on edelleen vuonna 2015. Avohuollon tukipalveluilla on voitu edelleen pitää alhaiset sijaishuollon kustannukset.

Katso lastensuojelun laitos- ja perhehoitokustannusten kuva suurempana

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset

Samalla tavalla on tuonut tulosta kehitysvammaisten palveluissa annettu asumisen ohjaus. Lisäämällä vuokra-asumista omaan kotiin tarjotun tuen ja palvelujen turvin on ollut mahdollista luopua kokonaan uuden 15 –paikkaisen ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentamisesta. 2 asumisen ohjaajan työpanoksella voidaan tukea 19 kehitysvammaisen ihmisen asumista ja arjen hallintaa ilman ympärivuorokautista palvelua lähiomaisten tuella.

Vanhus- ja hoivapalveluissa on lähestytty valtakunnallisen laatusuosituksen mukaista vanhuspalvelujen rakennetta. Asumispalvelujen määrää on lisätty (kattavuus yli 75 –vuotiaiden määrästä 7,8 %, suositus 8 - 9 %), jotta jonotusaika palvelun piiriin saataisiin lyhenemään lain vaatimalle 3 kk:n tasolle. Toiminnan painopistealueena on edelleen kotona asumisen tukeminen, missä sekä omaishoidon tuen että kotihoidon kattavuus ovat alle valtakunnallisen suosituksen.

Katso vanhusten laitospalvelujen kustannukset suurempana kuvana

Vanhusten laitospalvelujen kustannukset

Vuosien 2013 ja 2014 aikana on lisäksi vähennetty 8 sairaalaosaston hoitopaikkaa ja siirretty henkilöstö (5 tt) avosairaalatoimintaan ja vanhusten intervallishoitoon (samalla intervallihoitopaikkoja lisätty yhteensä 5 eri toimintayksiköihin).  Osasto 1 paikkaluku on 30 ja osastolla 2 on 25 hoitopaikkaa). Pitkäaikaista osastohoitoa tarjotaan osastoilla 2 seitsemällä hoitopaikalla.

Uusi sosiaalihuoltolaki on tuonut uusia merkittäviä lakisääteisiä tehtäviä ja henkilöstövaateita kunnan järjestämiin palveluihin, mm. lapsiperheiden kotipalvelu, valvotut tapaamiset, sosiaaliohjaus, omatyöntekijän määrittäminen ja lakisääteiset asioiden käsittelyajat kaikkiin sosiaalipalveluihin. Yhä suurempi osa palveluista tulisi olla osa kunnan yleisiä palveluja ja yhä vähemmän sosiaalipalveluiden järjestämää erityisen tuen palveluja.

Nämä tarkoittavat edelleen järjestö- ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää suunnitelmallista yhteistyötä  kunnan muiden hallinnonalojen kanssa yhdessä sekä hyvinvointikertomuksella ja –suunnitelmalla ohjattavaa koko kunnan toiminnan suuntaamista kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista elämää tukevaan suuntaan sekä toimeentulon edellytyksistä huolehtimiseen.

Asiakastyytyväisyyttä nostetaan eniten sujuvalla palvelulla. Tähän pyritään laatujärjestelmällä ja prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut osallistuvat ensi vuonna  vastaanottopalveluissa  ns. Lean  –prosessin mallintamiseen koko kuntaa varten. Ostopalveluista pyritään siirtymään palvelusetelijärjestelmään, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus itse valita palveluntuottajansa.

Kuntalaisten neuvontaa ja ohjausta sekä oikeaan palveluun hakeutumista on helpotettu vuoden 2015 aikana Liedon lasten, nuorten ja perheiden Helppis –sivustolla, joissa on vierailtu kesäkuun alusta alkaen 1400 kertaa. Vastaava sähköinen palvelu rakennetaan vuoden 2016 aikana vanhuspalveluihin.

Kaikesta tästä huolimatta hyvinvoinnin edellytykset tahtovat kaventua yleisen talouden taantuman ja työllisyystilanteen heikentymisen myötä. Sosiaali- ja terveyspalveluita tarvitaan yleensä, kun yleiset palvelut eivät riitä hyvän arjen sujumiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Talouden kannalta tämä asettaa suurimman haasteen kunnan yleispalveluille, joiden tulisi tukea kuntalaisten aktiivisuutta, työtä ja terveyttä kaikille tarkoitetuilla avoimilla palveluilla tai edellytysten luomisella näille. Kun nämä eivät riitä, vasta sitten tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluita.

Vuonna 2016 uusina toimintamuotoina kuntalaisia palvelevat Sarastus, Hyvättyläntie 12, jossa toiminnan aloittavat erikoissairaanhoidon lasten, nuorten ja aikuispsykiatrian poliklinikat ja peruspalveluista mielenterveys- ja päihdepalvelut, A-klinikan vastaanotto, perheneuvola, lastenvalvoja ja varhaisen tuen sosiaalityö.

Samoin neuvolan ja kouluterveydenhuollon yhteyteen liitetään perhepalveluyksikkö lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelun saavutettavuuden parantamiseksi. Mll, varhaiskasvatus, koulujen oppilashuolto ja nuorisotyö ja seurakunta ovat edelleen tärkeitä yhteistyökumppaneita ja myös uusia kumppaneita haetaan.

Perustehtävänämme on sujuvan arjen turvaaminen, sillä sitä se onni on!

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.
(Näkyy vain palvelun ylläpidolle.)

Esko Poikela, kunnanjohtaja

Esko Poikela
Kunnanjohtaja

Laila Mäkelä, sivistysjohtaja

Laila Mäkelä
Toimialajohtaja,sivistyspalvelut

Johanna Mäkinen, terveysvalvonnan johtaja

Johanna Mäkinen
Toimialajohtaja, ympäristöterveyspalvelut

Oili Paavola
Toimialajohtaja, työllistäminen ja yhteispalvelu

Kirjoittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita ja teemoja. Mielipiteet ovat bloggaajien omia ajatuksia, eivät kunnan virallisia kannanottoja.

Kommentointi 

Voit kommentoida osaa kirjoituksista.

Julkaisemme viestit, jotka noudattavat hyvää keskustelutapaa. Viestit tarkistetaan ennen julkaisua, joten kommentit näkyvät viiveellä.

Kommentit julkaistaan tai jätetään julkaisematta sellaisenaan eli moderaattori ei muokkaa viestien sisältöjä.

Viimeisimmät merkinnät

18.3.2020 klo 17.05
2.9.2019 klo 8.51
19.6.2019 klo 10.00

Tagit

adventti ajattelutaidot ammattitaito arvokeskustelu asenne asiakastyytyväisyys demokratia dialogi
digitalisointi
ei ruikuteta Elämänkaariajattelu elämänkokemus energia Globaalit haasteet harrastukset Hector heinäkuu henkilökunta hetki huoli hymy hyvinvointi hyväksyntä
ilo irtipäästäminen itsenäisyys itsepalvelu itämeri johdonmukaisuus jokiranta joulu joulu
juhannus julkisoikeus järjestäjäverkko järvet kaavoitus kansalaisopisto kanssakäyminen kasvatuskeskustelu kesä kesäloma kesäteatteri kesätyö kevät hiljaisuus kilpailu kilpailukyky kirjastolaki kokonaiskuntoutus
kokonaisnäkemys korkeakoulujen pääsykokeet lukio opetussuunnitelma koulu koulukuntoisuus kunnan rooli kunnanjohtaja kunnantalo kunta kuntajohtaminen kuntalaisten talo kuntarakenne kuntatalous kuntien tehtävät kuntien velvoitteet kustannusten seuranta lama Lape lapset lapsuus Lean -ajattelu Lieto Lieto-viikko liikunta liikuntalaki luonnon äänet luonto lähiliikuntapaikka maailmantalous maakunta maatilapäivä mahdollisuus maksuttomuus minä toivon
mittarit muisto muutos myönteiset tunteet negatiivinen vinouma normien purku nuoret näkökulma Odotusmaailma olkivuosi onnellinen onnellisuus opetussuunnitelma opiskelu oppilaskunta oppiminen oppimisen ilo osallisuus otsikko palvelupiste peruskoulu perustarpeet piilokorruptio positiivinen kasvatus positiivinen voima
pääsiäinen rajat
rakenneuudistus rakentaminen rauhoittuminen
risuaita sanomalehtiviikko selviytyminen sisu sosiaali- ja terveyspalvelut sote sote uudistus sote-uudistus sote-uudistut sotiemme_veteraanit suhteellisuus Suomi 100 v. SUP syksy systeeminen ajattelu sähköiset oppimisympäristöt sähköiset palvelut sää säännöstely säännöt tasa-arvo tavallinen arki terveys tietosuoja todistus toimintaprosessi toisen asteen koulutus toivomuksia
tulevaisuuden kunta turvallisuus turvaverkot tyky uudistukset vaalit Vappu velkaantuminen vertailu vertaisliikuttaja visio vuosi 2018 Yhteiskuntasopimus yhteispalvelupiste yhteisyys yhteisöllisyys yhteisöllisyys
yksinäisyys yleiskaava yrittäminen ystävyys