Sisäilmatiedotteet

Liedon kunnan toimintamalli epäiltäessä sisäilmaongelmaa (KH 58/6.2.2017)

Työntekijä ilmoittaa havainnoistaan esimiehelleen. Mahdollisista sisäilmaan liittyvistä oireista työntekijä on yhteydessä työterveyshuoltoon. Käyttäjät ilmoittavat havainnoistaan toiminnasta vastaavalle taholle, joka vie tiedon edelleen tilan käytöstä vastaavalle esimiehelle. Oppilaiden tulee olla  yhteydessä myös kouluterveydenhuoltoon. Esimies tekee sisäilmailmoituksen Sinetistä löytyvällä lomakkeella, lomake menee tiedoksi ja toimenpiteitä varten asian vaatimalla jakelulla aina kuitenkin toimitilapalveluihin (LVI-insinöörille ja talonrakennusmestarille) sekä työsuojelupäällikölle ja -valtuutetulle.

Laajempia toimenpiteitä vaativassa kohteessa perustetaan moniammatillinen sisäilmatyöryhmä. Kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän perustamisesta päättää ao. toimialajohtaja työsuojelupäällikön aloitteesta.Sisäilmatyöryhmän kokoonpano päätetään tapauskohtaisesti. Ryhmässä ovat aina edustettuina ao. kohteen esimies, tarvittaessa toimialajohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshuollon edustaja, toimitilapalveluiden edustajat, käyttäjien edustaja sekä koulujen ja päiväkotien kohdalla koulu- tai neuvolaterveydenhuollon edustaja sekä huoltajien edustaja ja terveystarkastaja

Sisäilmailmoituksia ja sisäilmailmoituskohteissa tehtyjä toimenpiteitä seurataan työsuojelutoimikunnassa ja johtoryhmässä.Työsuojelupäällikkö valmistelee kokouksessa esiteltävät selvitykset yhdessä teknisten ja ympäristöpalveluiden edustajan kanssa. Tarvittaessa kokouksiin pyydetään asiantuntija esittelemään asiaa. Pöytäkirjat viedään tiedoksi johtoryhmälle.

Sisäilmaryhmän tehtävänä on tuoda monialaista osaamista sisäilmasto-ongelman selvittämiseen sekä parantaa vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Sisäilmatyöryhmä laatii asian vaatimat tiedotteet ja päättää selvitystoimenpiteistä sekä käy läpi selvitysten tulokset ja esittää näkemyksensä tarvittavista toimenpiteistä niiden perusteella. Tarvittavien selvitysten ja tutkimusten sekä sisäilmakyselyiden kustannuksista vastaa kaavoitus ja teknisetpalvelut/toimitilapalvelut.

Sisäilmatiedotteet

Ilmaristen koulu

Ilmaristen koulun sisäilmatiedote 10.1.2020 (pdf)