Lomakkeita luottamushenkilöiden käyttöön

Päiväraha-, ansiomenetyskorvaushakemus

Päiväraha-, ansiomenetyskorvaushakemus

Ansiomenetyksen korvauksella korvataan luottamushenkilölle luottamustoimen hoitamisen vuoksi menetettyä tai vähentynyttä ansiota todellisten ansiomenetysten mukaan. Ansiomenetyksen korvaaminen edellyttää, että todellista ansionmenetystä on syntynyt. Korvaus voi olla enintään todellista menetystä vastaava. Lautakuntien, toimikuntien ja jaostojen kokouksista maksetaan palkkiot automaattisesti.  Pöytäkirja tai muistio on palkkioiden maksuperuste.

Matkalasku

Matkalasku

Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista suoritetaan matkakustannusten korvausta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti mikäli yhteiskuljetusta ei ole järjestetty. Matkakustannukset korvataan pääsääntöisesti kotoa kokouspaikalle. Matkakustannusten on perustuttava aiheutuneisiin kustannuksiin. Jos luottamushenkilö työskentelee tai opiskelee toisella paikkakunnalla, matkakustannukset korvataan yleensä vain vakinaisesta asunnosta, koska varajäsen voidaan kutsua kokoukseen luottamushenkilön sijasta.

KHO ratkaisun 1979 II 22 mukaan kunnanhallitus oli kieltäytynyt maksamasta matkakustannusten korvausta teknisen lautakunnan jäsenelle, joka tilapäisen työkomennuksen johdosta oleskeli toisella paikakunnalla, koska lautakunnan jäsen oli saapunut kokoukseen omaa autoaan käyttäen kunnan ulkopuolelta matkan ollessa yhteensä 740 km ja lautakunnan kokoukseen olisi voitu kutsua varamies. Kun näitä matkakustannuksia ei voitu pitää sellaisina kunnallislain 21 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja kunnan luottamushenkilöiden 12 §:ssä tarkoitettuina kustannuksina, joista oli suoritettava korvausta, asiasta tehty valitus hylättiin.

Luottamushenkilölomake vaalikaudelle 2017 - 2021

Luottamushenkilölomakkeen toimittaminen on palkkioiden peruste.

Kokouspalkkiota, ansiomenetystä ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain (huhtikuussa, heinäkuussa, lokakuussa sekä joulukuussa) ja palkkiosäännön tulkinnassa lähtökohtana on luottamushenkilöiden tasapuolinen kohtelu.

Liedon kunnan hallintosääntö

Sidonnaisuuksien ilmoittanuminen (kuntalaksi 84 § 1.6.2017)

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslailla tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuuilmoitus tehdään tarkastulautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuudet

Lisätietoja antavat: Toimistosihteeri Sari Ekqvist puh: 040-192 8972 ja taloussihteeri Marjo Naatula puh: 050-596 5027