Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta, Kantatie 40 parantaminen

Kantatien 40 (E18 Turun kehätie) parantaminen rakentamalla Avantin eritasoliittymä, Lieto ja Kaarina

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen useammassa alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 14.10.2020 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 14.10.2020 – 13.11.2020 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Vesa Virtanen, puhelin 0295 022 844, vesa.virtanen@ely-keskus.fi

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

0295 022 500                          Kirjaamo

www.ely-keskus.fi                   PL 236, 20101 Turku

Y-tunnus 2296962-1            

kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi