Julkipanoilmoitus: Yhteislupapäätös Lemminkäinen Infra Oy

JULKIPANOILMOITUS: MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISTA YHTEISLUPAHAKEMUSTA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hakijan nimi: Lemminkäinen Infra Oy, Lemminkäinen Infra Oy/Luvat, PL 169, 00180 Helsinki

Toimenpide:
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa kalliokiviaineksen ottoon ja kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen ja laajentaminen. Maa-ainesluvan osalta kyse on ottoalueen laajennuksesta ja ympäristöluvan osalta muutoksesta, jolla kyseinen laajennus sisällytetään voimassaolevaan ympäristölupaan sekä toiminta-aikojen muuttamisesta Muraus-asetuksen mukaiseksi. Kiviaineksen kokonaisottomääräksi arvioidaan noin 400 000 kiinto-m3.

Pilaantumattomien maiden vastaanotto, yhteensä noin 80 000 kiinto-m3 ottoalueen maisemointia varten.

Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa vakuutta vastaan (MAL 21 §, YSL 199 §).

Laitoksen/toiminnan kohde: Tarvasjoen murskaamo, Tyllilän kylä. Osoite: Kivitie, 21450 Tarvasjoki. Kiinteistöt: 838-422-1-16, 838-422-1-17 ja 838-422-1-19.

Ympäristöpäällikön päätös: 2/2018 §, 7.2.2018

Päätöksen antopäivä on 8.2.2018

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.3.2018

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 7.2.2018

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖNSUOJELU