Kuulutus yhteislupahakemuksen johdosta Lemminkäinen Infra Oy

KUULUTUS MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN YHTEISLUPAHAKEMUKSEN JOHDOSTA

Luvan hakija:
Lemminkäinen Infra Oy, Lemminkäinen Infra Oy/Luvat, PL 169, 00180 Helsinki

Toiminta, jolle lupa haetaan:
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus kalliokiviaineksen ottoon ja kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen ja laajentaminen. Maa-ainesluvan osalta kyse on ottoalueen laajennuksesta ja ympäristöluvan osalta muutoksesta, jolla kyseinen laajennus sisällytetään voimassaolevaan ympäristölupaan sekä toiminta-aikojen muuttamisesta Muraus -asetuksen mukaiseksi. Kiviaineksen kokonaisottomääräksi arvioidaan noin 400 000 kiinto-m3.
Lisäksi haetaan lupaa ottaa vastaan pilaantumattomia maita yhteensä noin 80 000 kiinto-m3 ottoalueen maisemointia varten.
Lupaa haetaan toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa vakuutta vastaan (YSL 199 §).

Toiminnan sijoittamispaikka:
Tarvasjoen murskaamo, Tyllilän kylä. Osoite: Kivitie, 21450 Tarvasjoki. Kiinteistöt: 838-422-1-16, 838-422-1-17 ja 838-422-1-19.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset on osoitettava Liedon ympäristöpäällikölle ja toimitettava kirjallisena 15.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristösuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Hakemusasiakirjat, joissa selvitetään mm. toiminnan todennäköisiä vaikutuksia ympäristöön, ovat nähtävillä 15.12.2017 klo 15.00 asti Liedon kunnan tekniset ja ympäristöpalvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, LIETO.

Lisätietoja asiasta antaa:
Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa 15. marraskuuta 2017

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU