Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä, Vapo Oy

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on tiedotettava kuuluttamalla ympäristölupapäätöstä koskevasta luvan hakijan valituksesta hallinto-oikeuden ja asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2018 antanut Vapo Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro 218/2018/2. Päätös koskee Liedon kunnassa sijaitsevan Juvanrahkan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräyksen 4 muuttamista.

Luvan hakija Vapo Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen yllä mainitusta päätöksestä.

Valitusasiakirjojen nähtävänäpito

Luvan hakijan valitusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 5.– 26.4.2019 Liedon kunnanviraston asiointipisteessä (Kirkkotie 13, Lieto), Marttilan kunnanvirastossa (Härkätie 773, Marttila) sekä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Pyynnöstä hallinto-oikeus voi toimittaa asianosaisille jäljennöksen valitus- asiakirjoista. Pyynnössä on mainittava asian diaarinumero sekä pyynnön esit- täjän yhteystiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastinekirjelmä tulee toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään 3.5.2019. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista hallinto-oikeudessa.

Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Kirjelmässä on ilmoitettava asian diaarinu- mero 00061/19/5115.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

480-415-876-1 Paimionjoki

838-406-878-5 Venepaikka

838-422-876-1 Paimionjoki

838-401-876-1 Paimionjoki

Katja Salosaari notaari

029 56 42612

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa

Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

Faksi 029 56 42760

Asiointipalvelu (ei viranomaisille): https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet