Tulvariskialueet

VARELY/3286/2017 9.4.2018

Varsinais-Suomi

KUULUTUS

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä

tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

1 Tausta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja meriveden tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Varsinais-Suomen ja Sata-kunnan alueilla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää, että Pori, Huittinen ja Turku säilyvät merkittävinä tulvariskialueina, mutta Salo, Raisio, Naantali ja Rauma eivät enää ole merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähen-tämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvi-oinnin lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulva-riskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuk-sen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä la-kiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

2 Nähtävillä olevat asiakirjat

Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa (liite 1) ja ELY-keskuksen Turun ja Porin toimipisteissä (Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja Valtakatu 12, Pori) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin, josta löytyy myös edellisen suunnittelukierroksen yhteydessä v. 2011 laaditut tulvariskin alustavan arvioinnin ra-portit ja v. 2015 valmistuneet tulvariskien hallintasuunnitelmat.

3 Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämi-sestä kirjallisesti tai sähköisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 men-nessä. Postiosoite on Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Sähkö-postiosoite on kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Mielipiteensä voi esittää myös lausuntopalvelu.fi –palvelussa.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö ja merivesitulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seu-rauksia?

- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arvioin-titekijöistä?

- Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadin-nassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

4 Lisätiedot

Lisätietoja antavat

johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 953 ja

vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllyoja, ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi, p. 0295 022 911

Turussa 9.huhtikuuta 2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus