Vaikuta vesiin - vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018

Dnro VARELY/3659/2017

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä(1040/2006)

KUULUTUS

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutus- ten arviointi

Tausta

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Kuulutusaika ja asiakirjat

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin vesienhoito. Sivulta löytyy mm.linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin –karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialue kuuluu pääosin Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien osalta myös Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueita koskevat asiakirjat ovat nähtävillä tulostettuna Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimipaikoissa Turussa ja Porissa. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja on nähtävillä kaikissa kunnissa, lisäksi Salossa ja Somerolla on nähtävillä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vastaava asiakirja.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely- keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101Seinäjoki.

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ylitarkastaja Sanna Kipinä- Salokannel (puh. 0295 022 879) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Turussa 8. päivänä tammikuuta 2018

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus