Vesilain mukaiset lupahakemukset

KUULUTUS

Hakijat

1) Someron kaupunki

2) Turun Seudun Vesi Oy

Asiat

1) Paimionjoen yläosan säännöstelyn lakkauttaminen ja siihen liittyvät ve- sirakennustyöt, Somero

2) Lisäveden johtaminen Paimionjoesta Savijokeen, Lieto

Hakemusten pääasiallinen sisältö

Tiivistelmä kuulutuksen lopussa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.5. – 24.6.2019 Someron kaupungin, Kosken Tl kunnan, Liedon kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Someron kaupunginvirastossa (Joensuuntie 20), Kosken Tl kunnanvirastossa (Härkätie 5) ja sähköisesti Liedon kunnanvirastossa (Kirkkotie 13).

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
ESAVI/13548/2018 ja/tai ESAVI/16364/2018

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.6.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus, postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:

284-416-976-1 Paimionjoki

284-408-876-1 Paimionjoki

284-417-876-1 Paimionjoki

284-404-876-1 Paimionjoki

284-418-876-1 Paimionjoki

761-434-876-1 vesialue

761-408-876-1 vesialue

761-408-878-1 venevalkama

761-414-876-1 vesialue

761-429-878-1 venevalkama

761-424-876-1 vesialue Paimionjoessa

761-427-876-1 vesialueet

761-411-876-1 vesialue

761-423-876-1 vesialue

761-425-876-1 vesialue

761-428-876-1 vesialue

761-421-876-1 vesialue

761-878-1-2 rantapalsta

761-878-1-3 rantapalsta

761-878-1-4 rantapalsta

761-878-1-5 rantapalsta

761-878-1-6 rantapalsta

761-407-876-3 Kirkkojärvi, Someron- ja Taatilanjoet

761-416-876-1 vesialueet

761-405-878-1 maa-alueet

761-405-878-2 venevalkama

761-449-876-2 vesialue

761-449-876-1 vesialueet

761-441-876-1 vesialue 7

61-407-878-1 vedenottopaikka

761-407-878-2 ranta-alue

761-445-878-1 sorapalsta

761-445-878-4 paattivalkamat

Lisätietoja antaa

Ympäristöneuvos Erja Tasanko, puh. 0295 016 248 sähköposti: erja.tasanko@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristövastuualue

TIIVISTELMÄ

Someron kaupungin ja Kosken Tl kunnan alueella sijaitsevaa Paimionjoen yläosaa säännöstellään nykyisin Hovirinnankosken säännöstelypadolla. Turun Seudun Vesi Oy käyttää Halisten vesilaitosta varavesilaitoksena, jolloin Aurajokeen voidaan tarvittaessa ottaa lisävettä Paimionjoesta Tarvasjoen pumppaamon kautta. Nykyiset säännöstelypatorakenteet toimivat kalaston vaellusesteenä. Lisäksi järviketjun ylimpään Painionjärveen tapahtuu takaisinvirtausta alapuoliselta järviketjulta, mikä heikentää Painion vedenlaatua.

Tulevaisuudessa Paimionjoen käyttö varavedenlähteenä on epätodennäköistä ja Paimionjoen säännöstelytarve Hovirinnankosken säännöstelypadolla loppuu. Hankkeessa Hovirinnankosken säännöstelypadon rakenteet puretaan osittain ja nykyisen säännöstelypadon kohdalle rakennetaan luonnonmukainen pohjapato ja kalatie. Nykyisenlaisesta säännöstelystä luovutaan. Hovirinnankosken pohjapadon toteutuksessa huomioidaan Turun Seudun Vesi Oy:n vedenhankinnan varajärjestelmän tarpeet. Järviketjun yläosassa Painion luusuaan rakennetaan luonnonmukainen pohjapato, joka mahdollistaa kalankulun ja Rautelankosken kohdalla tehdään kunnostustoimenpiteinä uoman kiveämistä.

Jatkossa järvien vedenpinnankorkeudet määräytyvät pohjapatorakenteiden mukaan ja poikkeustilanteessa vedenpinnankorkeuksiin vaikuttaa myös Tarvasjoen pumppaamon vedenotto. Paimionjoesta pumpattava ja Savijokeen johdettava vesimäärä säilyy enintään yhdessä kuutiossa sekunnissa, mutta pumppausta saadaan suorittaa vain poikkeuksellisissa olosuhteissa Turun Seudun Vesi Oy:n käyttäessä Halisten varavesilaitosta ja Aurajoen virtaaman ollessa riittämätön raakavesitarpeen tyydyttämiseksi varavesilaitoksella.

Säännöstelyn lopettaminen ja pohjapatojen rakentaminen vähentää vedenkorkeuden vaihtelua kaikkina vuodenaikoina koko järviketjulla. Koko vuoden keskivedenkorkeus nousee järviketjun ala- ja keskiosalla hieman ja Painiolla 0,12 m nykyiseen verrattuna. Ylivedenkorkeus ja keskiylivedenkorkeus eivät nouse järviketjun järvillä hankkeen myötä. Koko järviketjun alivedenkorkeudet nousevat etenkin talvella ja loppukesällä. Keskiylivedenkorkeudet Karjakoskelta Hovirinnankoskelle nousevat 0,05–0,08 m. Kevätylivirtaama Hovirinnankoskella kasvaa vuodesta riippuen jonkin verran nykyiseen verrattuna. Järviketjun alapuolisella Paimionjoella Hovirinnankosken kevättulvan aikaistuminen nostaa yli- ja keskiylivirtaamaa 1,7 m³/s nykyisestä. Hovirinnankosken alivirtaamat kasvavat kaikkina vuodenaikoina.

Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia lukuun ottamatta työnaikaista veden samentumista. Virtaamat muuttuvat lähemmäksi luonnontilaista tilannetta ennen säännöstelyn aloittamista. Tämä aiheuttaa Paimionjoen alaosan voimalaitoksilla jonkin verran menetyksiä johtuen sähkön hinnan vuodenaikaisvaihtelusta. Hankkeen myötä Paimionjoen alaosassa sijaitsevilla kolmella Koskienergia Koskivoima Oy:n vesivoimalaitoksella (Askala, Juntola ja Juva) keskimäärin vuosittain ohijuoksutettava vesimäärä ei kuitenkaan kasva.

Säännöstelyn lopettamisen myötä vedenkorkeuksien nopea vaihtelu vähenee, talviaikaiset matalimmat vedenkorkeudet nousevat järviketjulla ja alivirtaamat kasvavat Hovirinnankoskella, millä on myönteisiä vaikutuksia vesistön ekologiseen tilaan. Myös Hovirinnankosken säännöstelypadon muuttaminen kaloille kulkukelpoiseksi luonnonmukaiseksi pohjapadoksi parantaa kalaston elinolosuhteita ja vesistön ekologista tilaa. Vedenlaadun kannalta eniten merkitystä on Painion pohjapadon rakentamisella, mikä vähentää huomattavasti virtausta ja kuormitusta alapuoliselta järviketjulta Painion suuntaan. Hanke on vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa mainittu toimenpide, joka edistää alueen vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista.