Tarkastustoiminta

Valvonta luo edellytyksiä sille, että organisaatio kykenee saavuttamaan päämääränsä. Valvonta myös ennaltaehkäisee talouden ja toiminnan riskitilanteita.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen tarkastus ja arviointi sekä sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen tarkastus ja arviointi järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Siitä vastaavat kuntalain perusteella tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta arvioi kuntastrategian ja muiden valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tilintarkastaja vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Tilintarkastus

Liedon kunnan tilintarkastusyhteisönä toimii Oy BDO Audiator Ab. Vastuullinen tilintarkastaja on, JHTT, HTM Sinikka Niitynperä.

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan. Tarkastuslautakunta asetetaan valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain tilinpäätöksestä arviointikertomuksen valtuustolle.

Arviointikertomus

pdf Arviointikertomus 2018

pdf Arviointikertomus 2017

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen) sekä varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt.  Tarkoituksena on myös varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen ja varmistaa taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus, riittävyys, ajantasaisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät). Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntakonsernin johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista.  Valvonta on riittävää, kun johto on suunnitellut ja järjestänyt toiminnot tavalla, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että riskit on hallittu tarkoituksenmukaisesti ja että organisaation päämäärät ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Toimielin ja sen alainen johtava viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäisen valvonnan ohje on osa Liedon kunnan hallintosääntöä