Tilinpäätös

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätös

pdf Tilinpäätös 2019

pdf Tilinpäätös 2018

pdf Tilinpäätös 2017

Arviointikertomus

pdf Arviointikertomus 2018

pdf Arviointikertomus 2017

Kunnanhallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja esitettävä se kunnanvaltuustolle kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä saatuaan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen.

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelma, konsernitaseen liitetietoineen. Tilinpäätös sisältää myös kunnan taloudellista tilannetta ja sen kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

Toimintakertomus sisältää tiedot kunnan toiminnan kehittymisestä ja selvittää kunnanvaltuuston talousarviossa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Talousarvion toteutumisvertailussa esitetään erikseen käyttötalouden ja investointien toteutuminen sekä tuloslaskelma- ja rahoitusosien toteutuminen.

Tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.

Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen.

Tase kuvaa kunnan taloudellista asemaa tilikauden lopussa