Henkilön tietosuoja

Tietosuoja

Lisätietoja yksilön tietosuojan turvaamisesta www.suomi.fi -sivuilta alla olevasta linkistä:

Tietosuoja ja henkilötiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä henkilötietolainsäädännön tavoitteiden toteuttamiseksi:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Liedon kunnan tietojärjestelmät

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisten tulee laatia ja pitää nähtävillä kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista julkisista tiedoista

Henkilötietolain (523/1999) mukaan jokaisen rekisterinpitäjän on lisäksi laadittava manuaalisesti tai atk:lla olevasta henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta käy ilmi rekisterinpitäjä ja yhteystiedot, käsittelyn tarkoitus, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja (Henkilötietolaki 26 §). Rekisterin henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (tarkistaminen, korjaaminen) voi ottaa yhteyttä toiminnasta vastaavaan rekisterinpitäjään.

pdf Liedon kunnan tietojärjestelmät