Projektit

UUTTA - Ilmiöiden ääressä -verkkojulkaisu!

Lieto-opisto on ollut muutaman vuoden ajan mukana opistojen yhteisessä IlmE-hankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut tutkia, kehittää, lisätä tietoisuutta ja tuoda näkyväksi ilmiöpohjaista oppimista, ekososiaalista sivistystä ja kestävää ympäristösuhteen luomista. (ks. lisää alta)

Ohessa yhteistyömme tuloksena pääsette kurkistamaan alla olevasta linkistä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Mukana on käytännön esimerkkejä eri opistojen opettajiltamme monialaisesta ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta, jota silmälläpitäen suunnittelemme kursseja myös Liedossa.

Alta klikkaamalla pääset hankkeen tuoreeseen verkkojulkaisuun! Antoisia lukuhetkiä!

https://opistojenilme.files.wordpress.com/2019/11/ilmioidenaarella2020_21.pdf

ILO OPPIA! - kansalaisopistoverkosto
on yhdentoista varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteinen yhteistoimintaverkosto ja siihen kuuluvat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenpisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raision työväenopisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Verkoston toiminta-ajatuksena on elinikäinen oppiminen periaatteen mukaisesti vahvistaa yksilön hyvinvointia ja kansalaistaitoja. Opistot toteuttavat monipuolista kurssitoimintaa paikallisesti lähipalveluna kunta- ja kaupunkilaisille tukien perinteisten taitojen säilymistä ja uusien taitojen oppimista. Kurssitarjonnan kehittäminen ja uudistaminen nopealla aikavälillä, opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta on yksi toiminnan lähtökohdista. Verkosto toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

ILO OPPIA! -verkoston tavoitteena on lisätä alueella toimivien kansalais- ja työväenopistojen välistä yhteistyötä ja sen myötä monipuolistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa.

Opetushallituksen rahoittama opistojen IlmE-hanke
Lieto-opisto on mukana yhdessä seitsemän muun opiston kanssa Opetushallituksen rahoittamassa IlmE-hankkeessa vuosina 2018-2019. Hankkeen tarkoituksena on opetushenkilöstömme pedagogisen osaamisen kehittäminen ilmiöoppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen näkökulmasta käsin. Hankkeen aikana opettajien on mahdollista saada tietoa siitä, miten ilmiöpohjaista oppimista ja ekososiaalista lähestymistapaa voi soveltaa omassa opetuksessa ja opiston kurssisuunnittelussa. Tätä tukemaan hankkeen puitteissa opetushenkilöstöllä on mahdollisuus osallistua mm. seminaareihin, World Café –työpajoihin, luennoille ja keskusteleviin tapaamisiin muiden opettajien ja kollegoiden kanssa. 

Ilmiöpohjainen oppiminen viittaa siihen, että opetuksessa tarkastellaan laajemmin jotakin yhteiskunnallista ilmiötä ainerajat ylittävästi – eikä perinteisen kouluopetuksen menetelmin rajata oppimista yksittäisiin aineisiin. Maailmankatsomus, ymmärrys itsestä ja muista, suvaitsevaisuus, kriittisyys sekä asioiden yhteys toisiinsa ja niiden seuraukset hahmottuvat näin paremmin. Ekososiaalisuus opistossamme näkyy siinä, että haastamme opettajat ja opiskelijamme pohtimaan ekologisuutta ja etsimään lempeää, toisia luontokappaleita ja ympäristöä kunnioittavaa elämäntapaa kiireisessä ja suorituskeskeisessä yhteiskunnassamme. Tähän liittyy vahvasti empatiakyky ja ymmärrys. Nämä tulevat esiin monilla opistomme kursseilla taito- ja taideaineista liikuntaan ja kieliin, ja ne tukevat näin ollen ihmisenä kasvamista ja yhdessä tekemistä.

Hankkeesta lisää hankeen blogissa: https://opistojenilme.wordpress.com/

Huom! Katso hankkeen järjestämät luennot ja kurssit kohdasta Avoimet yleisötilaisuudet sekä Muut kurssit.


Opintosetelit
Opetushallitus
on myöntänyt Lieto-opistolle vuosille 2019-2020 2500 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin.
Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Kohderyhmien opiskelijat saavat vapautuksen kurssimaksusta niissä opintopiireissä, missä on maininta ”maksuton opintoseteliryhmä”. 
Ryhmiin ilmoittaudutaan silti normaalisti opiskelijaksi. Ko. opintopiireihin voi tulla opiskelijaksi myös kohderyhmiin kuulumattomat ihmiset. He maksavat normaalin kurssimaksun.

DIGITAIDOT TARJOTTIMELLE -hanke
Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)
Hankekumppanit: Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut
Koordinoiva opisto: Auralan kansalaisopisto
Projektikoordinaattori: Mirkka Mattheiszen
Hankkeen kohderyhmä: Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.
Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.
Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen. Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan digityöpajoja ja luentoja sekä pilotoidaan mm. pelien ja QR-teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.
Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.