Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaiden osallisuuden lisääminen on keskeinen osa oppilaskuntien toimintaa.
Ilmaristen koulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Juha Heikkilä

HALLINTOSÄÄNTÖ

1. Oppilaskunta

Kaikki Ilmaristen koulun oppilaat muodostavat oppilaskunnan.

2. Edustajisto

Ilmaristen koulun oppilaskunnan ylin päättävä elin on edustajisto. Edustajistoon valitaan yksi(tarvittaessa varajäsen) edustaja kustakin perusopetusryhmästä luokka- asteilta 4-9. Mikäli kyseeseen tulee yhdysluokka, valitaan tällaiselta luokalta yksi edustaja edustajistoon. Näin toimitaan myös tapauksessa että yhdysluokka on luokka- asteiden kolme ja neljä muodostama yhdysluokka.

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Edustajisto on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet edustajiston edustajista on läsnä kokouksessa. Mahdollisissa äänestystilanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisee mikäli äänet menevät tasan.

Edustajiston kokouksissa esittelijänä toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja

Edustajiston toimikausi on lukuvuosi.

Edustajiston kokouksissa sihteerinä toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja, ellei muuta päätetä.

Oppilaskunnan edustajiston tehtävänä on järjestää ohjelmaa koulun oppilaille, tuoda oppilaiden panosta koulun arkeen, vaikuttaa koulun päätöksentekoon ja toimia mielipidekanavana oppilaiden ja koulun opettajiston ja johdon välillä.

Oppilaskunnan edustajiston kokouksiin ovat oikeutettuja osallistumaan myös Liedon nuorisovaltuuston sellaiset Ilmaristen koulun edustajat jotka eivät ole oppilaskunnan edustajiston jäseniä. Esitys- ja päätösvaltaa nuorisovaltuuston edustajilla ei ole.

3. Hallitus

Oppilaskunnan edustajisto valitsee keskuudestaan hallituksen hoitamaan juoksevia asioita.

Oppilaskunnan hallitukseen voi kuulua 6-9 jäsentä kuitenkin niin että vähintään kaksi hallituksen jäsentä edustaa alakoulun luokkia.

Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja, ellei muuta sovita.

Oppilaskunnan hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet hallitukseen nimetyistä oppilaista on paikalla. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee.

Oppilaskunnan hallituksen kokouksissa sihteerinä toimii oppilaskunnan ohjaava opettaja, ellei muuta sovita.

4. Talous

Oppilaskunnalla on oma talous. Ilmaristen koulun oppilaskunnalla on oma pankkitili jota hallinnoi ohjaava opettaja ja ohjaavalla opettajalla on tiliin tilinkäyttöoikeus.

Oppilaskunnan ohjaava opettaja raportoi edustajistoa taloudellisesta tilasta säännöllisesti, vähintään kuitenkin kolme kertaa lukukaudessa.

Oppilaskunnan taloutta sitoo muiden päätösten ohella edustajiston hyväksymä talousarvio. Oppilaskunnan edustajisto hyväksyy myös oppilaskunnan tilinpäätöksen.

5. Muuta

Ilmaristen koulun oppilaskunnan toimintaa ohjaavat Suomen laki, perusopetuslaki, perusopetusasetus, Liedon kunnan päätökset, Liedon kunnan perusopetuksen järjestyssäännöt, Ilmaristen koulun opettajainkokousten päätökset sekä Ilmaristen koulun oppilaskunnan edustajiston ja hallituksen tekemät päätökset.

Tämä hallintosääntö astuu voimaan 12.4.2012.

Päivitetty 10.9.2018