Opiskelu

OPISKELUOHJEITA

Oppilaan koulumenestys riippuu monista asi­oista. Lahjakkuus on yksi te­kijä, mutta yhtä tärkeitä ovat opiskelutaito ja opiskeluasenne. Myös kodin tuella on tärkeä mer­kitys.

Oppimiseen ja opiskelutekniikkaan liittyviä asi­­­oita käsitellään oppilaan­ohjauksen tunneilla varsinkin 7. luokkalaisten kanssa ja jo­kai­nen aineenopettaja antaa ohjeita oman oppiaineensa sisäistämiseksi. Seuraavassa on joitakin yleisiä ohjeita ja keinoja, joilla omaa oppimistaan voi parantaa.

Oppimisen sisällöstä ja tavoitteista riippumat­ta oppimisen kannalta on tär­keätä se, kuinka asennoituu oppimiseen. Kun opiske­luasenne ja motivaatio (= halu oppia) ovat kunnossa, koulunkäynnistä voi muodostua oikeasti iloinen asia. Jotta löydät opiskelumotivaation, perustele itsellesi, mik­si sinun tulisi oppia esim. äidinkieltä, vieraita kieliä tai matematiikkaa. Keksitkö esim. yhtään ammat­tia, jossa ei olisi hyötyä kielitaidosta? Usko itseesi oppijana — oma tahto on paras tae oppimiselle!