Lisää opiskelusta

Oppiminen vaatii työrauhan. Oppitunneilla jokaisella on oikeus kuulla opetus ja oh­jeet ja tehdä työtä häiriintymättä. Mikäli et ymmärrä jotain asiaa, kysy opettajalta. Aina kannattaa kysyä, muuten asiat jäävät epäselviksi. Rohkeasti kysymällä voi auttaa myös muita. Tarkkaavainen kuuntelu tunnilla helpottaa osaltaan oppimista. Oppimistaan voi helpottaa myös sillä, että tutustuu kotona oppikirjan avulla seuraavalla tunnilla käsiteltävään asi­aan.

Kotiläksyjen tekeminen on tärkeä osa op­pi­­­­mista. Läksyjen tekemiseen käytetty aika ei sinänsä ole ratkaiseva tekijä, vaan ratkaisevaa on se, onko läksyt opittu ja tehty oikein ja huolellisesti. Eli ei ole samantekevää miten läk­­synsä tekee. Myös läksyjen tekeminen vaatii keskittymistä. Harva ihmi­nen kykenee opiskelemaan ja saman­aikaisesti seu­raa­maan esim. TV-ohjel­maa tai kuuntelemaan ur­heiluselostusta. Keskity opiskeluun sille va­rat­tuna aikana ja varaa erik­seen aika TV:n katseluun ja muu­hun vapaa-ajan toimintaan. Musiikin kuuntelu läksyjä tehtäessä saat­taa edistää joi­denkin oppimista ja haitata joidenkin opiskelua. Se on yksilöllistä.

Läksyjä tehdessäsi kannattaa pitää pieniä tau­koja eri oppiaineiden välillä. Tauko parantaa tarkkaavaisuutta ja siten oppimistuloksia. Tehokas keino oppimistulosten pa­ran­ta­mi­seen on itsensä kuulusteleminen (pane kirja kiinni ja mieti, mistä lukemassasi läksyssä puhuttiin). Hyvä keino on myös se, että isä tai äiti kuulustelee läksyt opiskeluvaiheen jälkeen. Myös läksyjen asioista keskusteleminen ”kiinnittää” asiat hyvin muistiin.

Muistamista voi parantaa mm. tekemällä muis­tiinpanoja, jäsennyksiä, yhteenvetoja ja kertaamalla pääkohdat. Vieraita kieliä lukiessa uusien sanojen oppimista edistää niiden kirjoittaminen paperille. Matematiikan tehtävien teko puolestaan helpottuu, kun tutkii kirjasta ne kohdat, joissa asiaa käsitellään.

Ei ulkolukua,  pyri ymmärtämään lukemasi!

Kokeisiin valmistautuminen kannattaa aloit­­­taa ajoissa. Oppiminen tehostuu, kun opittavaa aines­ta opiskellaan pitkähkön ajan kuluessa. On edullisempaa valmistautua ko­kei­siin lukemalla puo­li tuntia päivässä vii­kon ajan kuin 3–4 tuntia koetta edeltävänä päi­vänä.

Tärkeitä tekijöitä oppimisessa ovat myös hyvä yleis­­­kunto, riittävä yöuni ja terveellinen ravinto. Varaa itsellesi aikaa myös harrastuksille ja rentoutumiselle äläkä silloin ajattele opis­kelua!

Muistathan käyttää läksyjen lukuun ja kokei­siin valmistautuessasi SSMK-tek­niik­kaa eli

Silmäile     teksti
                   kuva
                   otsikot
                   tiivistelmät

Syvenny      tekstiin
                    tee alleviivaukset, muistiin­panot, miellekartta jne

Muistele       ajattele
                    pyri ymmärtämään
                    liitä asiat toisiinsa

Kertaa        muodosta kokonaisuuksia
 

Muista, että sinä itse voit vaikuttaa opiskelu­tai­toi­hisi samoin kuin siihen, miten suhtau­dut opis­keluun!

KOTITEHTÄVÄT

Useissa oppiaineissa annetaan jokaisella tun­­nilla kotitehtäviä. Koti­tehtä­vien määrä py­ri­tään pitämään kohtuullisena ja enintään sel­laise­na, että op­­pi­laalle jää riittävästi aikaa le­poon, virkistykseen ja harras­tuk­siin. Koti­teh­tä­vät vali­taan niin, että jokai­­sella oppilaalla olisi mahdol­lisuus selviytyä niistä omin voimin. Kai­­kille yhteisten tehtävi­en lisäksi voidaan an­taa myös vaativampia lisätehtä­viä, joiden suo­­rit­ta­mi­nen on vapaaeh­tois­ta.

Kotitehtävien tarkoituksena on muun muassa totut­taa oppilaita it­senäi­seen työnte­koon. Mie­­leen painamisen tehostamiseksi on tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta kotona kerrata koulussa opetettuja asioita. Osa asi­ois­ta on opittava suju­vasti ulkoa, ja tällaiseen opiske­luun tulisi käyttää juuri oppituntien ulko­­puolista ai­kaa.