Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen päämääränä on, että jokai­­nen oppilas selviää mahdol­lisim­man hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään tar­koi­tuk­senmukaisia, hänelle soveltuvia, kou­lutusta ja ammatinvalintaa koskevia ratkaisuja.

Luok­katun­tien lisäksi oppilaanohjaukseen kuu­­­luu hen­kilökohtaista ja pien­ryh­mä­oh­ja­­us­ta oppilaan oman opiskeluohjelman laati­miseen, ammatinvalintaan ja ikävaiheen kas­­vuun liittyvissä kysymyksissä sekä opiskelussa mahdollisesti esiintyvissä vaikeuksissa.

Oppilaanohjaukseen kuuluvat työelämään tutustumisjaksot toteutetaan 7. luokilla ns. koulun sisäisenä TET:na.  8. ja 9. luokilla tutustutaan työelämään koulun ulkopuolella.

Oppilaanohjaus vastaa osaltaan tiedot­ta­mi­ses­ta sekä kodin ja koulun yh­teis­­työ­hön liit­ty­vis­tä tehtävistä erityisesti oppilaan siirtyessä kouluasteel­ta toiselle tai tehdessä koulutusta koskevia valintoja.

Koulun oppilaanohjaajina toimivat:

  • Raija Lehtovaara

        7A 7B 7C 7D   8A 8B 8C 8D       9A 9B 9C

  • Tuulia Heinonen

         7E  7F  7G  7H     8E  8F  8G  8H     9D  9E  9F  9G

Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat kääntyä oppilaanohjaajan puo­leen kai­kissa koulunkäyntiin liit­tyvissä asioissa koulupäivän aikana hen­kilö­koh­taisesti, puhelimitse tai säh­köpostitse:

050 4336 342  
raija.lehtovaara(a)lieto.fi

050 4336 343
tuulia.heinonen(a)lieto.fi