KiVa -koulu

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaa­misen vähentämiseksi. KiVa Koulun on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia! Lähes kaikki suomalaiset peruskoulut ovat jo ottaneet käyttöönsä KiVa Koulu -ohjelman, näiden joukossa meidän koulumme.

”KiVassa Koulussa ei kiusata!”

KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista

KiVa Koulu näkyy koulun arjessa monin ta­voin. Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVa-oppitunneille ensimmäisellä luokalla (10 kak­soistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Yläkoulussa toteutetaan 7.-luok­kalaisille suunnattuja KiVa-teemoja (4 teemaa), joko oppituntien tai teemapäivien muodossa. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskus­teluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamises­ta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merki­tyksestä ihmissuhteissa kiusaamisen meka­nismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneil­la keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vas­tustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tie­tokonepeli ja yläkoulussa virtuaalinen oppi­misympäristö nimeltä KiVa Street. KiVa Koulu näkyy myös koulun käytävillä julisteina.

KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteis­työssä luokanopettajan /-valvojan kanssa

Koulussa toimii vähintään kolmen opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan aikuisen muodostama työryh­mä, KiVa-tiimi. He selvittävät yhteistyössä luokanopetta­jan tai -valvojan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Koulun henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvit­tämiseen.

Jos epäilet sinun lastasi kiusattavan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä kou­luun jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nope­asti ja tehokkaasti! Keskustele lapsesi kanssa kiusaami­sesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa!

”KiVassa Koulussa on kiva olla! ”