Esiopetus

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (perusopetuslaki 26 a §)  Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä tervettä itsetuntoa. Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallisella yhteistyöllä tasoitetaan lapsen koulualoituksen kynnystä.

Liedossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana joko koulujen yhteydessä tai kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättnyt Liedon esiopetuksen linjauksista 17.1.2018 pdfLiedon esiopetuksen linjaukset

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintakaudelle 2018-2019

Elokuussa käynnistyy vuonna 2012 syntyneiden lasten esiopetus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta 24.1.-6.2.2018 välisenä aikana. Perheille lähetetään viikolla 3 kirjeet, joissa on lapsikohtaiset Wilma-tunnukset. Wilmassa esiopetuksen ilmoittautumislomakkeessa on ilmoitettu lapsen tuleva lähikoulu, jonka tarkoituksena on tiedottaa perheille minkä alueen esiopetusryhmään lapsen tulisi ilmoittautua.

Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä perheellä on mahdollisuus esittää toive tulevasta esiopetuspaikasta. Toive ei kuitenkaan takaa toivottua paikkaa. Ilmoittautumisen päätyttyä esiopetuksen järjestäjä (kunta) päättää, huomioiden kunnan varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen ja käytettävissä olevat resurssit, missä toimipisteissä esiopetusta toteutetaan ja mihin esiopetusryhmään lapsi sijoittuu. Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti tulevan koulun yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä/koulun kanssa yhteistyötä tekevästä esiopetusryhmästä, jolloin jatkumo alkuopetukseen on mahdollisimman joustava. Esiopetuksen minimikooksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt 13 lasta.

Perheet saavat tiedon lapsen esiopetus- /varhaiskasvatuspaikasta 31.3.2018 mennessä.

Esiopetussuunnitelma

Liedon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä päiväkodeissa ja Liedon kunnan kotisivulla.

Esiopetuksen alkamisajankohta

Lukuvuoden 2018-2019 esiopetus alkaa 15.8.2018. Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä. Esiopetus alkaa aamuisin klo 8.00 - 9.00 välisenä aikana.
Vuorohoidossa lasten esiopetus toteutetaan kiinteässä vertaisryhmässä klo 8.30-12.30.
Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen toiminta-aikoja muilta osin paitsi että esiopetus päättyy jo torstaina 31.5.2019.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee päivähoidon osalta tehdä erillinen sähköinen päivähoitohakemus.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, tulee varhaiskasvatuksen osalta tehdä sähköinen hakemus Wilman lomakkeella olevan sähköisen varhaiskasvatuksen eAsioinnin linkin kautta tai kunnan kotisivulta Päivähoitoon hakeminen
Varhaiskasvatushakemuksessa tulee huomioida myös elokuun alun hoidon tarve ennen esiopetuksen alkua 15.8.2018 ts. tarvitseeko lapsi kokoaikaista vai osa-aikaista varhaiskasvatusta. Jos lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta 1.-14.8. välisenä aikana, varhaiskasvatuksesta tulee tehdä hakemus ko. ajalle.
 

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen varhaiskasvatusmaksu Liedon kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden mukaisesti.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Yksityisten päiväkotien tuottama esiopetus

Liedon kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta esiopetuspalveluja. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.
Perhe maksaa palveluntuottajalle asiakasmaksun (omavastuuosuus), jonka suuruus on palveluntuottajan perimän varhaiskasvatuspaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Kuljetukset

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen kilometrin pituinen matka lähimpään esiopetukseen.
Jos lapsen vanhempi kuljettaa maksuttomaan kuljetukseen oikeutettua lasta esiopetukseen, voidaan hänelle maksaa ns. saattokorvaus matkasta. Kuljetus koskee ainoastaan pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia (ei koske varhaiskasvatusta).
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa muuhunkin kuin lähimpään esiopetusta antavaan esiopetusyksikköön, jolloin vanhemmat itse huolehtivat esiopetuskuljetuksista.
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Päätökset esiopetuskuljetuksista lähetetään perheille ennen juhannusta.
 

Lisätietoa kuljetuksista :

pdfKuljetussääntö 2018, voimassa toistaiseksi