Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Julkaistu 16.4.2019 klo 12.47

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto. Se sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot: nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Liedon kunta siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 16.4.2019 lähtien.

Huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja Liedon kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste  

Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

Elina Lindholm
Varhaiskasvatusjohtaja
elina.lindholm(at)lieto.fi