Perheneuvolan työmuodot

Perheneuvolan työmuodot

  • vanhempien neuvonta ja tukeminen
  • psykologiset tutkimukset
  • perheterapia
  • lapsen yksilölliset tukikäynnit
  • verkostotyö
  • konsultaatioapu muille viranomaisille
  • eron jälkeinen sovittelu
  • psykiatrisen sairaanhoitajan käynnit

Vanhempien neuvonta ja tukeminen

Keskeisin työmuotomme on keskustelut vanhempien kanssa. Keskustelun avulla selvitetään perheen kokonaistilannetta ja pyritään lisäämään vanhempien ymmärrystä lastaan kohtaan. Vanhempia autetaan näkemään lapsen tarpeita ja vastaamaan niihin. Keskusteluin tuetaan vanhempien jaksamista ja vanhemmuutta.

Psykologiset tutkimukset

Perheneuvolan tutkimuksiin kuuluvat tarvittaessa psykologin tekemät lapsen yksilötutkimukset. Psykologi tutustuu lapseen keskustelemalla ja käyttämällä apuna erilaisia psykologisia tutkimusmenetelmiä sekä leikkiä ja piirtämistä.

Perheterapia

Perheterapian avulla selvitellään perheen tilannetta kaikkien perheenjäsenten kanssa ja tuetaan perhettä haastavissa elämäntilanteissa.

Lapsen yksilölliset tukikäynnit

Tutkimusjakson perusteella lapselle voidaan suositella omia harvajaksoisia tukikäyntejä. Lapsen tukikäynteihin kuuluvat myös vanhempien harvajaksoiset tukikäynnit.

Verkostotyö

Verkostotyötä tehdään tarvittaessa perheen ja eri yhteistyötahojen kesken. Verkostossa keskustellaan perheen tilanteesta ja mietitään, millaisesta tuesta perhe voisi hyötyä.

Konsultaatioapu muille viranomaisille

Viranomaiset ja muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät tahot voivat pyytää perheneuvolan työntekijöiltä konsultaatioapua.

Eron jälkeinen sovittelu

Perheasioiden sovittelusta säädetään avioliittolaissa. Se on asiakkaille vapaaehtoinen sosiaalipalvelu, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea perheenjäseniä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Palvelun järjestä-misen tapa vaihtelee kunnittain. Liedossa sovittelua saa Liedon perhe-neuvolassa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Eron jälkeinen sovittelu perheneuvolassa on tarkoitettu lapsiperheille. Sovitteluun voi tulla, jos vanhemmilla on haasteita sopia lasten asioista. Sovittelu on luottamuksellista eikä siihen voi vedota oikeudes-sa. Perheneuvolassa toimii koulutettu Fasper-sovittelija Päivi Virtanen.

Psykiatrisen sairaanhoitajan käynnit

Perheneuvolassa työskentelee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekevä sairaanhoitaja. Palveluun pääsee ilman lähetettä. Lapsi, nuori ja/tai perhe voi ottaa suoraan yhteyttä sairaanhoitajaan. Hänen työnsä sisältää yksilöohjausta, arvio- ja tukikäyntejä sekä ryhmämuotoista toimintaa muiden toimijoiden kanssa. Sairaanhoitaja tapaa lapsia ja nuoria Sarastuksen toimitiloissa tai heidän omissa toimintayhtäristöissään.