Talousvesi

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvetenä käytetty vesi ei saa aiheuttaa haittaa terveydelle.

Vesilaitokset ja veden laadun valvonta

Talousvettä toimittavia laitoksia ovat kaikki laitokset, jotka jakavat vesijohtovettä tai pakkaavat pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä. Ennen kuin laitos voi alkaa toimittaa vettä, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä laitos. Vesilaitosten toimittaman talousveden laatua valvotaan säännöllisesti paikallisen terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Verkostovesien laatu on nähtävillä vesilaitosten verkkosivuilla.

Jos talousvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, kunnan terveydensuojeluviranomaisen on yhdessä vettä toimittavan laitoksen kanssa selvitettävä, mistä veden laadun häiriö johtuu. Terveydensuojeluviranomaisen on määrättävä veden toimittaja korjaamaan tilanne pikaisesti ja annettava veden käyttäjille ohjeet siitä, miten terveyshaitta voidaan ehkäistä.

Kaivovesi

Kaivon vesi tulisi tutkia aina, jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Kaivon omistaja vastaa kaivonsa veden laadusta, näytteenotosta, huollosta ym.  Terveystarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita esim. näytteenotossa sekä määräyksiä, mikäli veden laatu voi aiheuttaa terveyshaittaa.

Lisätietoja kaivoveteen liittyen saa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta

Lisätietoja talousveden (kaivoveden) tutkimisesta saa tutkimuksia tekevistä laboratorioista esim:

http://www.lsvsy.fi

http://www.eurofins.fi/palvelumme/talousvesianalyysit.aspx