Työllistämispalvelut

Työllistämispalvelut hoitaa kaikki Liedon kunnan työllistämisasiat keskitetysti.

Kunta työllistää lietolaisia työttömiä työnhakijoita, etusijalla ovat yli 300 päivää työttömänä olleet, alle 25 – vuotiaat nuoret sekä velvoitetyöllistettävät.  Työllistämisen tavoitteena on löytää yksilöllinen ratkaisu jokaiselle asiakkaalle.

TE-palvelut löydät täältä

Palkkatuki

 • Työllistämisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.
 • Työpaikkoja on kunnan eri toimipisteissä ja Kisällikellarissa.
 • Työsuhteet ovat pääsääntöisesti kuuden kuukauden mittaisia.
 • Työsuhteissa noudatetaan KVTES:n mukaisia ehtoja (palkka määräytyy työtehtävän mukaan, työsuhde kerryttää eläkettä, vuosilomaa jne.).

Kunnallinen palkkatuki Liedossa

Liedon kunta maksaa tukea yrityksille ja yhdistyksille Lietolaisen työttömän henkilön palkkaamiseen 1.4.2016 alkaen.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

 • Tuki on tarkoitettu yrityksille ja yhdistyksille
 • Työllistettävän tulee olla lietolainen, joka on ollut työmarkkinatuella vähintään 300 päivää
 • Kuntalisä on enintään 350 € kuukaudessa ja tuki osoitetaan työntekijän palkkauskuluihin
 • Yritys / yhdistys sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työajan täytyy olla vähintään 85 % täydestä työajasta tai 25 h / vko. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
 • Kuntalisä edellyttää, että sekä yritys tai yhdistys ja työntekijä ovat palkkatukikelpoisia.
 • Liedon kunnalla on oikeus periä tuki takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu

Lisätietoja yritys- ja työllisyyskoordinaattori Mika Stepanoff.

pdf Kunnallisen palkkatuen tilityslomake yrityksille

Työkokeilu

 • Työnhakija voi osallistua työkokeiluun, jonka tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.
 • Työkokeilusta tehdään sopimus.
  • Sen allekirjoittavat työkokeiluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työkokeilun järjestäjä.
  • Kyseessä ei ole työsuhde.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä TE-toimiston ja  sosiaalitoimen kanssa.
 • Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Kisällikellarissa, kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla tai uskonnollisissa yhdyskunnissa.
 • Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.
 • Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

pdf Liedon Työllisyydenhoidon aiesopimus 2016