Hälsoskydd

Miljöhälsoskyddets uppgift enligt hälsoskyddslagen är att skydda människor från sanitära olägenheter förorsakade av livsmiljön genom att minska eller avlägsna dem eller förhindra uppkomsten av dem. Med sanitär olägenhet avses förutom konstaterad sjukdom eller annan störning i hälsan även en faktor eller förekommen omständighet som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

Följande verksamheter ska anmälas i enlighet med hälsoskyddslagen:

- inkvarteringsrörelse som avses i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006)

- för allmänheten öppen konditionssal eller annan motionslokal, bastu, badanläggning, simhall, siminrättning och badstrand,

- daghem, klubb, läroanstalt eller undervisningsplats för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning eller högskoleutbildning,

- verksamhetsenhet som ger fortlöpande vård inom socialvården samt flyktingförläggning,

- solarie-, tatuerings- eller skönhetssalong eller annan lokal där det utförs hudbehandling,

- sådan annan lokal eller inrättning eller inledande av sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet.

Anmälan till miljöhälsoskyddet skall göras till miljöhälsovården senast 30 dygn innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Hälsoförhållandena i dessa utrymmen övervakas sedan enligt en av myndigheten godkänd tillsynsplan. Miljöhälsoskyddet ska underrättas också när verksamhetsidkare byts eller verksamheten avslutas.

Anmälningsblanketter finns under fliken Blanketter och anvisningar.