Livsmedelstillsyn

Livsmedelstillsyn har som uppgift att övervaka och främja samtliga livsmedels säkerhet, kvalitet och sammansättning och att förhindra och eliminera hälsoskador som orsakas av livsmedel. Övervakningen gäller såväl livsmedlen samt omständigheterna vid produktion, uppbevaring osv.

Anmälan om ibruktagning av en livsmedelslokal (t.ex. restaurang, affär, kiosk, lager) skall lämnas i god tid innan verksamheten inleds.  Verksamhetsidkaren skall känna till de hygieniska riskerna i anslutning till sitt företag samt själv övervaka sin verksamhet och kvaliteten på produkterna med tillämpning av planen för egenkontroll.

Tillsynsmyndighetens uppgift är att övervaka och handleda företagen vid genomförandet av egenkontrollen. Kontroll av livsmedelslokaler görs utan förhandsanmälan och man fäster därvid uppmärksamhet vid bl.a. snygghet, arbetskläder samt uppbevarings- och serveringstemperaturer. Livsmedelsprover tas i enlighet med undersökningsplanen hos producenter, importörer samt i försäljnings- och serveringslokaler.

Tillfällig försäljning och pop-up

Lagstiftningen gällande anmälningar om s.k. tillfällig försäljning har ändrat under hösten 2011. Numera behöver endast näringsidkare och företagare göra anmälan om tillfällig försäljning. Enligt livsmedelslagen är en privatpersons pop up -restaurangverksamhet på vissa villkor möjlig om den är förenad med låg risk för livsmedelssäkerheten och då behöver inte lämnas någon anmälan om verksamheten till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Mera information om pop-up:

https://www.evira.fi/sv/livsmedel/tillverkning-och-forsaljning/verkasamheten-i-livsmedelsbranschen/pop-up--restaurangverksamhet-ska-vara-lagriskverksamhet/

Anmälan om  livsmedelslokal eller ansökan om godkännande av anläggning

Ansökan om godkännande av anläggning  eller anmälan om livsmedelslokal skall alltid göras innan den tas i bruk, byter innehavare eller när verksamheten väsentligt förändras.

Ansökningsförfarandet gäller anläggningar som t.ex. köttstyckerier och fiskrenserier. Ansökan bör lämnas in i mycket god tid, eftersom godkännandeprocessen kan ta lång tid, beroende på om tilläggshandlingar begärs in eller om verksamhetsidkare och grannar måste höras. Till ansökan bifogas bl.a. en egenkontrollplan. Inspektion/Inspektioner görs med anledning av ansökan. En anläggning får inte tas i bruk förrän den är godkänd. Länkar till ansökningsblanketter  hittas under Blanketter och anvisningar.

De som inte berörs av ansökningsförfarandet  (t.ex. restauranger, tillverkningskök, minutförsäljning) gör anmälan om livsmedelslokal, som handläggs av tjänstemännen. Inspektion görs på basen av riskanalys. Länkar till anmälningsblankett hittas under  Blanketter och anvisningar.

Hygienpass

Personer som hanterar oförpackade lättförskämbara livsmedel och som sammanlagt arbetat i samma eller olika livsmedelslokaler i över tre månader bör visa intyg över tillräcklig livsmedelshygienisk kompetens s.k. hygienpass. Hygienpasset kan fås antingen genom att man deltar i en kurs och avlägger ett godkänt prov (medborgarinstituten brukar ordna kurser) eller kontaktar en kompenstestare för att komma överens om avläggande av provet. Även genom vissa examina fås motsvarande kompetens. På Livsmedelssäkerhetsverkets (EVIRA) hemsida finns en lista på godkända hygienkompetenstestare som man kan kontakta.