Övervakning av tobakslagen

Med stöd av tobakslagen övervakar hälsoskyddet försäljningen av tobaksprodukter och rökdon samt tillsammans med andra myndigheter också att förbuden mot rökning iakttas. Övervakningen är avgiftsbelagd för objekten och har beskrivits i den tillsynsplan som hälsoskyddet utarbetat.

Syftet med övervakningen är att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter, att främja att människor slutar att använda sådana produkter och att skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. Särskild tyngdpunkt läggs på att minska risken för att personer under 18 år utsätts för tobaksrök i sin omgivning och att förhindra minderårigas möjligheter att skaffa tobak.  Vid övervakningen prioriteras också sådana objekt som varit föremål för kommuninvånares anmälningar om överträdelse av förbud mot tobaksrökning.

Anmäl överträdelser av förbud mot rökning

En innehavare av en lokal eller ett utomhusområde eller en arrangör av ett evenemang för allmänheten svarar för att tobakslagens stadganden om förbud mot tobaksrökning iakttas. De ska ofördröjligen ingripa vid brott mot tobakslagen inomhus eller på utomhusområdet.

Om du upptäcker upprepade överträdelser av förbud mot tobaksrökning, kontakta först innehavaren av lokalen eller utomhusområdet eller arrangören av evenemanget för allmänheten eller dennes representant, t.ex. en ordningsman. Om din kontakt inte leder till att rökningen upphör på ett område där rökning är förbjudet, kan du kontakta hälsoskyddet, arbetarskyddsmyndigheten eller polisen.

Anmäl överträdelser av reglerna för tobaksförsäljning

En tobaksförsäljare ansvarar för att tobaksprodukter eller rökdon inte säljs till personer under 18 år.

Om du upptäcker att tobaksprodukter eller rökdon säljs till personer under 18 år på försäljningsstället, kontakta hälsoskyddet eller polisen.