Tillsynsplan och avgifter

pdf Miljöhälsovårdens taxa

pdf Taxa

Livsmedelslagen, hälsoskyddslagen, tobakslagen och läkemedelslagen kräver att kommunen utövar en planmässig och högklassig tillsynsverksamhet.

Vid upprättandet av tillsynsplanen beaktar man den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen samt det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskydd.  I tillsynsplanen ingår en plan för den avgiftsbelagda tillsynen och provtagningen.

Enligt den lagstiftning som reglerar hälsoskyddets verksamhet ska kommunen ta ut en avgift för planenliga för inspektioner, provtagning och undersökningar. Också godkännande av objekt och tillsyn som gäller underlåtenhet att iaktta bestämmelser är avgiftsbelagt.

Avgifterna ska bestämmas så att de högst motsvarar men inte överstiger kost­naderna för att producera prestationen.